Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση δυο μελετών περίπτωσης σχετικές με εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην περιοχή των ρευστών
Απόστολος Παρασκευάς, Αναστάσιος Μολοχίδης, Δημήτρης Ψύλλος

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία μελετώνται δυο μελέτες περίπτωσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της φυσικής των ρευστών. Ειδικότερα επιχειρήθηκε η σύγκριση δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στηριζόμενα σε συναφείς σχεδιαστικές αρχές, απευθυνόμενα σε παρόμοιους πληθυσμούς, με βασική διαφοροποίηση το τεχνολογικό μέσο που υλοποιούσε τα προγράμματα. Και στις δυο μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μαθησιακό υλικό, με κοινά έργα αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να μελετηθεί η γνωστική πρόοδός τους, αλλά εφαρμόστηκε σε διαφορετικά δείγματα εκπαιδευτικών και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.


Full Text: PDF