Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών βασισμένο στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή αξιολογητικής ρουμπρίκας
Άγγελος Σοφιανίδης, Μαρία Καλλέρη

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 05-07-2017

Abstract


Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό ενός συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) βασισμένο στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ), την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων του και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί τις αντιλήψεις των μαθητών καθώς και παρατηρήσεις της διδασκαλίας στην τάξη με τη χρήση ρούμπρικας. Ο σχεδιασμός της ρούμπρικας βασίστηκε στις όψεις της ΠΓΠ οι οποίες αποτέλεσαν τα κριτήρια αξιολόγησης. Η πιλοτική εφαρμογή καταδεικνύει ότι η ρούμπρικα έχει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας και μπορεί να οδηγήσει σε αντικειμενικά αποτελέσματα. Μερικά ευρήματα σχετικά με όψεις της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται επίσης στην εργασία.

 


Full Text: PDF