Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η έννοια της χημικής αντίδρασης στη γυμνασιακή χημεία
Γιαννούλα Πανταζή, Γεώργιος Τσαπαρλής

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 21-06-2017

Abstract


Εξετάζουμε κατά πόσο οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου έχουν κατανοήσει την έννοια της χημικής αντίδρασης, καθώς και την επίδραση διδακτικής παρέμβασης, με την οποία οι χημικές αντιδράσεις διδάχθηκαν μετά την εισαγωγή των εννοιών των ατόμων, των μορίων και των συμβολισμών τους. Ανεξάρτητα από την διδακτική παρέμβαση, η επίδοση των μαθητών σε σχετικό διαγώνισμα ήταν χαμηλή (7,11/20). Η πλειονότητα των μαθητών δεν κατενόησαν την έννοια της αντίδρασης. Ως προς τη διδακτική παρέμβαση βρέθηκε ότι στο σύνολο των μαθητών δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο διαγώνισμα μεταξύ πειραματικών και τμημάτων ελέγχου.


Full Text: PDF