Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΠΩΣ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΡΩΤΗΣΗΣ
Ελευθερία Παντελή, Νικολέττα Ξενοφώντος, Ζαχαρίας Ζαχαρία

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης δύο υποστηρικτικών εργαλείων, ενός εργαλείου διατύπωσης υποθέσεων και ενός εργαλείου σχεδιασμού πειραμάτων, στις ενέργειες των μαθητών καθώς πραγματοποιούν μια διερεύνηση σε έναν μαθησιακό χώρο διερώτησης, αξιοποιώντας εικονικό πειραματισμό. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε μια διδακτική παρέμβαση σε δύο ομάδες μαθητών. Στην πρώτη ομάδα (πειραματική) αξιοποιήθηκαν τα δύο εργαλεία που εξετάζονται, ενώ στη δεύτερη ομάδα (ομάδα ελέγχου) δεν χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των δύο εργαλείων οδήγησε σε καλύτερη επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, σε σχέση με την επίδοση των μαθητών της ομάδας ελέγχου.

Full Text: PDF