Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κυρούλα Σακελλάρη, Μιχαήλ Σκουμιός

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η εργασία διερευνά τη συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης για τη θρέψη των φυτών στην ανάπτυξη της επιστημονικής πρακτικής που αφορά στη σχεδίαση ερευνών σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη θρέψη των φυτών, το οποίο εφαρμόστηκε σε 17 μαθητές της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συγκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη στους μαθητές της επιστημονικής πρακτικής που αφορά στη σχεδίαση ερευνών, μέσω της διδακτικής παρέμβασης για τη θρέψη των φυτών.


Full Text: PDF