Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ
Μιχαήλ Σκουμιός

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η εργασία διερευνά την επίδραση μιας διδακτικής ακολουθίας για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα στις δεξιότητες των μαθητών του δημοτικού σχολείου να κρίνουν τις αιτιολογήσεις των γραπτών επιχειρημάτων που μελετούν. Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε σε 58 μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή των διδασκαλιών. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι διδασκαλίες συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών να διακρίνουν τον ισχυρισμό από την αιτιολόγηση, να αναγνωρίζουν το είδος της αιτιολόγησης σε ένα επιχείρημα και να συγκρίνουν δύο επιχειρήματα με βάση το είδος της αιτιολόγησης που περιλαμβάνουν.


Full Text: PDF