Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Προσομοίωση / Οπτικοποίηση των Κωνικών Τομών σε δύο και τρεις διαστάσεις κίνησης για την Εκπαίδευση μέσω διαδικτύου – Προτάσεις και Εφαρμογές
Παναγιώτης Τσάκωνας, Μιχαήλ Σαρρής, Ευάγγελος Βασιλείου, Βασίλειος Βισκαδουράκης, Χρίστος Χατζηχρήστος, Ηρακλής Νικολόπουλος

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 29-06-2017

Abstract


Περίληψη

Στην εργασία αυτή περιγράφονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρώτης έκδοσης διαδικτυακού λογισμικού για τη μελέτη και τη διδασκαλία των Κωνικών Τομών, των ιδιοτήτων τους και των εφαρμογών τους στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Το λογισμικό δοκιμάστηκε σε και αξιολογήθηκε από μαθητές της Β΄ Λυκείου. Η πειραματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα τμήματα, εκ των οποίων ένα έπαιξε το ρόλο της ομάδας ελέγχου. Τα ακριβή αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάζονται εδώ, μαζί με προτάσεις βέλτιστης ενσωμάτωσης τέτοιου τύπου λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε αυτή αφορά τη διδασκαλία στην τάξη ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Abstract

This paper discusses the operating characteristics of an initial version of software aiming to aid the teaching of conic sections, their properties and applications in Mathematics and Physical Sciences. The software was tested on and evaluated by students attending the second grade of Greek lyceum. Four separate groups of students were used one of which was the control group. The specific results of this research are presented in the full version of the paper, along with proposals concerning the optimum integration of such software in the educational process either taking place in the classroom or referring to distant learning.


Full Text: PDF