Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδασκαλία της Φύσης των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
Κωνσταντίνος Καράμπελας

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα που εξετάζει τη δυνατότητα Διδασκαλίας της Φύσης των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, που θεωρείται ότι βοηθά τους μαθητές να εμβαθύνουν περισσότερο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διδασκαλία της επιτυγχάνεται με την εμπλοκή μαθητών σε εργασίες, που εστιάζουν στην εκμάθηση χαρακτηριστικών της επιστημονικής γνώση, της επιστημονικής διεργασίας, καθώς και της γενικότερης σχέσης των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή ζωή. Μέσα από μια ποιοτική έρευνα σε 42 μαθητές δημοτικού που συμμετείχαν σε Όμιλο Φυσικών Επιστημών, έδειξε ότι οι μαθητές κατανόησαν μερικά στοιχεία της φύσης των Φυσικών Επιστημών, μέσα σε ένα ευέλικτο πλαίσιο διδασκαλίας

Full Text: PDF