Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΟΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5 ΚΑΙ 9 ΧΡΟΝΩΝ
Μαμίνα Κανελλίδου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι οπτικοποιήσεις ώστε να είναι όσο το δυνατό αποδοτικότερες στα πλαίσια της διδασκαλίας  για την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών κάτω των δέκα χρόνων. Η έρευνα περιλαμβάνει πέραν των 150 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα δημόσια σχολεία της Κύπρου. Tο 50% του δείγματος (75 μαθητές) θα είναι μαθητές προδημοτικής, ηλικίας 5 και 6 χρόνων, ενώ το υπόλοιπο 50%  του δείγματος (75 μαθητές) θα αποτελούν μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου, παιδιά ηλικίας 8 και 9 χρόνων. Η κάθε ηλικιακή ομάδα θα χωριστεί σε πέντε ομάδες των 15 ατόμων, ανάλογα με το είδος της οπτικοποίησης που θα χρησιμοποιήσει στην εφαρμογή: 15 θα ασχοληθούν αποκλειστικά με εικόνες σκίτσα (Sketch Pictures), 15 παιδιά με κινούμενα σχέδια (animations), 15 με ρεαλιστικές φωτογραφίες, 15 μαθητές με βίντεο που περιλαμβάνουν ρεαλιστικές σκηνές και 15 μαθητές που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τα ολογράμματα. Από τα πρώτα πιλοτικά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι οπτικοποιήσεις είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων σε παιδιά μικρότερων ηλικιών και συγκεκριμένα οι κινούμενες οπτικοποιήσεις οι οποίες παρουσιάζουν σφαιρικά την παρουσίαση του υπο μελέτη φαινομένου.


Full Text: PDF