Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ανάπτυξη Διδακτικής Ενότητας Νανοτεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Μάθησης
Γιάννης Σγουρός, Δημήτρης Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Αποτελέσματα διεθνών ερευνών στο πεδίο της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών έχουν αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, για την ενίσχυση τους στην προσπάθεια ένταξης θεμάτων σύγχρονης φυσικής στην σχολική τάξη. Η παρούσα εργασία εισηγείται την "Κοινότητα Μάθησης" ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί δομούν μια διδακτική ενότητα στην θεματική της ΝανοΕπιστήμης και της νανοΤεχνολογίας (ΝΕ-Τ). Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, ερευνητές της ΝΕ-Τ, ερευνητές της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και ειδικοί στην επικοινωνία της επιστήμης, ως ενεργά και ισότιμα μέλη μιας ομάδας δομούν μια διδακτική ενότητα με καινοτόμα χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος IRRESISTIBLE.

Full Text: PDF