Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ "ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ" ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αθανάσιος Σ Καπόγιαννης, Ευστράτιος Καπότης, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η εργασία αυτή παρουσιάζει την εισαγωγή της Αρχής της Αβεβαιότητας στην ύστερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης μέσω απλών (και γνωστών στους μαθητές) μαθηματικών σχέσεων και με τη χρήση ενός αυτοσχέδιου Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού. Η μαθηματική προσέγγιση, το λογισμικό, οι εφαρμογές και οι συνέπειες της Αρχής της Αβεβαιότητας απετέλεσαν βασικά συστατικά μέρη μιας διδακτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που ακολούθησε παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ελέγχου και πειραματισμού, πράγμα που φανερώνει ότι η πρόταση αυτή βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν μια θεμελιώδη αρχή της Κβαντικής Φυσικής.

Full Text: PDF