Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Μαρία Τσέτσερη, Κατερίνα Σάλτα, Δημήτριος Σταύρου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα ένταξης των αλλαγών των ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων σε επίπεδο νανοκλίμακας στο Γυμνάσιο. Στη νανοκλίμακα τα υλικά παρουσιάζουν μοναδικές ιδιότητες που οδηγούν σε σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές. Ακολουθώντας το μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης το επιστημονικό περιεχόμενο μετασχηματίστηκε σε περιεχόμενο προς διδασκαλία και διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και διαδικασίες μάθησης μαθητών Γυμνασίου με τη χρήση του διδακτικού πειράματος. Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές μπορούν να εξηγήσουν την αλλαγή των ιδιοτήτων αλλά δυσκολεύονται στο να εντοπίζουν τη φύση των δυνάμεων που εμφανίζονται.


Full Text: PDF