Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ρόλοι Συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τη Διερώτηση
Μαρία Ηρακλέους, Μάριος Παπαευριπίδου, Ζαχαρίας Ζαχαρία

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει, μέσα από συστηματική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, τους ρόλους συμμετοχής και εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με προσανατολισμό τη διερώτηση. Η συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη Βάση Δεδομένων EBSCO. Συνολικά εντοπίστηκαν 52 άρθρα που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια που τέθηκαν. Για την ανάλυση των άρθρων αξιοποιήθηκε η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης και η περιγραφική στατιστική. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδύθηκαν και περιγράφτηκαν 14 διαφορετικοί ρόλοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών και ακολούθως προέκυψε ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αφορά στη μεθοδολογία και τρόπους ενσωμάτωσης των ρόλων αυτών σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών.


Full Text: PDF