Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Οι διεργασίες που ενεργοποιούν οι μαθητές και η σχέση τους με την ανάπτυξη της μοντελοποίησης
Παντελίτσα Καρνάου, Χριστιάνα Νικολάου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η παρούσα έρευνα διερευνά τις διεργασίες που ενεργοποιούνται όταν οι μαθητές κατασκευάζουν μοντέλα, και τη σχέση τους με την ανάπτυξη της μοντελοποίησης Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε διδακτική παρέμβαση σε Δημοτικό σχολείο (έκτη τάξη), κατά την οποία οι μαθητές οικοδόμησαν ομαδικά διαδοχικά μοντέλα για φαινόμενα θερμικής αλληλεπίδρασης χρησιμοποιώντας το λογισμικό Scratch. Τα μέσα συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν τα διαγνωστικά δοκίμια και οι βιντεογραφημένες συζητήσεις των μαθητών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων υπέδειξε ότι συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως η ετεροαξιολόγηση φαίνεται να σχετίζονται με τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών σε συγκεκριμένες πτυχές της επιδεξιότητας της μοντελοποίησης και συνεπώς βοηθά στην ενίσχυσή της.

Full Text: PDF