Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Οι απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των πολλαπλών χημικών αναπαραστάσεων στα σχολικά βιβλία Χημείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σοφία Κασιάρα, Λεμονιά Αντώνογλου, Μιχάλης Σιγάλας

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 22-05-2017

Abstract


Στη παρούσα εργασία διερευνήθηκε η ικανότητα εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών να αναγνωρίζουν αναπαραστάσεις στα σχολικά βιβλία Χημείας και να αντιλαμβάνονται τις λειτουργίες των πολλαπλών αναπαραστάσεων σε χαρακτηριστικές παραγράφους μέσα σε αυτά.  Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία της Χημείας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι τις εργασίας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν μία πληθώρα από ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Ανάμεσα στα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τις πολλαπλές αναπαραστάσεις των βιβλίων ως χρήσιμα εργαλεία για τη διδασκαλία τους και αντιλαμβάνονται τη σημασία των πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη μάθηση της Χημείας από τους μαθητές τους.


αλαγλσξίδνπλ αλαπαξαζηάζεηο ζηα ζρνιηθά βηβιία Χεκείαο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ραξαθηεξηζηηθέο παξαγξάθνπο κέζα ζε απηά. Επηπιένλ,
δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ξόιν ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε
δηδαζθαιία ηεο Χεκείαο. Γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηηο εξγαζίαο ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ κία
πιεζώξα από πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα. Αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη
όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ βηβιίσλ σο ρξήζηκα εξγαιεία γηα
ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε
κάζεζε ηεο Χεκείαο από ηνπο καζεηέο ηνπο.

Full Text: PDF