Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις για την έννοια της «χημικής αντίδρασης».
Βασιλική Γκίτζια, Κατερίνα Σάλτα, Χρύσα Τζουγκράκη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε την ικανότητα μαθητών να μεταφράζουν αναπαραστάσεις χημικών αντιδράσεων από το ένα επίπεδο της Χημείας στο άλλο. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της προσωπικής ημιδομημένης συνέντευξης σε δείγμα 16 μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη σύνδεση των διαφορετικών αναπαραστάσεων. Η κατασκευή και η μετάφραση αναπαραστάσεων από τους μαθητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση της εννοιολογικής τους κατανόησης και στην αποκάλυψη πιθανών παρανοήσεων.


Full Text: PDF