Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΛεΦυΣ – Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο
Ιωάννης Λεύκος, Μαρία Μητσιάκη

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στόχος της εργασίας µας είναι η παρουσίαση των σχεδιαστικών αρχών, της δοµής και προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης του Ε(ικονογραφηµένου) Λε(ξικού) Φυ(σικής) για το Σ(χολείο). Η καινοτοµία του έγκειται στα εξής: (α) συνιστά το πρώτο που έχει εκπονηθεί στην Ελλάδα για την παράλληλη ανάπτυξη του επιστηµονικού και γλωσσικού γραµµατισµού στο Δηµοτικό και το Γυµνάσιο, (β) αποτελεί διδακτικό υλικό κατάλληλο προς αξιοποίηση στο πλαίσιο καινοτόµων προσεγγίσεων διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, ενώ συµβάλλει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών και ακαδηµαϊκών γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών και (γ) είναι πολυλειτουργικό και διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή.


Full Text: PDF