Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εφαρμογή Τεχνικών Οφθαλμικών Καταγραφών για τη Μελέτη Χειρισμού και Επεξεργασίας της Πληροφορίας από Χρήστες Πολυαναπαραστασιακού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος με Αντικείμενο τις Προβολές Fischer & Newman
Βασίλειος Κουταλάς, Παρθένα Κατικαρίδου, Νικόλας Χαριστός, Μιχάλης Σιγάλας

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή, γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς δείγματος χρηστών κατά τον χειρισμό ενός διδακτικού εργαλείου οπτικοποίησης χημικών αναπαραστάσεων. Σκοπός είναι να εξεταστεί το κατά πόσον η επιστημονική εμπειρία επηρεάζει τον τρόπο και τον χρόνο επεξεργασίας του υλικού και συγκεκριμένων αναπαραστάσεων, όπως οι προβολές τύπου Fischer και Newman, οι αναπαραστάσεις στικτών και έντονων γραμμών, οι τρισδιάστατες μοριακές οπτικοποιήσεις, τα ενεργειακά διαγράμματα καθώς και η λεκτική πληροφορία που πλαισιώνει τις αναπαραστάσεις αυτές. Κατά την ερευνητική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία ημιδομημένων συνεντεύξεων καθώς και η μεθοδολογία οφθαλμικών καταγραφών. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από την ανάλυση τόσο ποιοτικών όσο και  ποσοτικών δεδομένων.


Full Text: PDF