Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερευνητικό Εργαστήριο Φυσικής α’ Γυμνασίου, με χρήση της στρατηγικής αναζήτησης στο διαδίκτυο "Ε.Β.ΡΗ.Κ.Α."
Δημήτριος I. Σωτηρόπουλος

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 11-07-2017

Abstract


Προσαρμόσαμε για μαθητές της πρώτης γυμνασίου τη στρατηγική αναζήτησης Ε.Β.ΡΗ.Κ.Α. και την εφαρμόσαμε στο πέμπτο φύλλο εργασίας του μαθήματος «Η Φυσική με πειράματα» της ίδιας τάξης. Σκοπός της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, ήταν οι μαθητές να «αυτο-καθοδηγηθούν» στη συγκέντρωση πολύτροπης πληροφορίας μέσα από τη συνδυαστική χρήση διαφορετικών μορφών μηχανών αναζήτησης, ώστε τελικά να εκτελέσουν σε ομάδες πειράματα διερεύνησης χρησιμοποιώντας την επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδο με διερεύνηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώσαμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μόνοι τους συνεργαζόμενοι σε ομάδες πειράματα και να καταλήξουν σε ορθά συμπεράσματα, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες από το διαδίκτυο.

Full Text: PDF