Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εκπαιδευτική εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτότυπων πειραματισμών και προσομοιώσεων για την διδασκαλία της Αρχής της Ισοδυναμίας
Ευστράτιος Καπότης, Παναγιώτης Τσάκωνας, Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Η εργασία αυτή παρουσιάζει και αξιολογεί μια εκπαιδευτική πρόταση για τη διδασκαλία της Αρχής της Ισοδυναμίας. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό φύλλο εργασίας, το οποίο ενσωματώνει κατάλληλα τα βήματα της επιστημονικής – εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με διερεύνηση, εικόνες, βίντεο, πειραματισμούς, και προσομοιώσεις. Ειδικότερα στο βήμα του πειραματισμού έχουν ενταχθεί πρωτότυποι πειραματισμοί και προσομοιώσεις με σκοπό την άρση των δυσκολιών (όπως αυτές αποτυπώνονται από σχετικές έρευνες) που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι. Η εφαρμογή της πρότασης πραγματοποιήθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς βασικό αντικείμενο σπουδών τη Φυσική, και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που ακολούθησε παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων πειραματισμού και ελέγχου, εύρημα που καταδεικνύει τη βελτίωση του επιπέδου κατανόησης της Αρχής της Ισοδυναμίας.


Full Text: PDF