Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Προγράμματα σπουδών Χημείας: Ανάλυση του προσανατολισμού και δομικών στοιχείων
Κατερίνα Σάλτα

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 14-07-2017

Abstract


Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου υπό το πρίσμα των διαφορετικών Οπτικών του επιστημονικού γραμματισμού. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναδεικνύουν τον προσανατολισμό των προγραμμάτων στη γνώση θεωριών, εννοιών και διαδικασιών της Χημείας (Οπτική Ι). Τα πλαίσια στα οποία αναπτύσσεται ή εφαρμόζεται η Χημεία βασικά αναφέρονται ως παραδείγματα. Παρατηρείται, συσσώρευση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων στο κατώτερο επίπεδο της ταξινόμησης γνώσεων και γνωστικών δεξιοτήτων.


Full Text: PDF