Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Νεκτάριος Μήλιος, Δέσποινα Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτη

Building: Δ
Room: Αιθ. 4
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 26-06-2017

Abstract


Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης στόχων που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο σε 363 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στηρίχτηκαν κυρίως σε θέματα που εντοπίστηκαν μετά τη διεξοδική  διερεύνηση όλων των σχολικών βιβλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξετάζουν ευρύτατο φάσμα  των  ζητούμενων στόχων. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο βαθμός επίτευξης τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί χρήσιμο προς αξιοποίηση εργαλείο στη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών.


Full Text: PDF