Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό διαθεματικών ενοτήτων «καθημερινής επιστήμης» για τον επιστημονικό γραμματισμό στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Σπύρος Κόλλας, Κρυσταλλία Χαλκιά

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 30-06-2017

Abstract


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων όπου το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) του κάθε αντικειμένου αναπτύσσεται, σε τοπικό επίπεδο, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικους με σκοπό τον εγγραμματισμό των εκπαιδευομένων. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στον επιστημονικό γραμματισμό και παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ. Σκοπός ήταν η αλλαγή των πρακτικών που διέπουν την επιλογή και ανάπτυξη ενοτήτων για το Α.Π. του επιστημονικού γραμματισμού από τους εκπαιδευτικούς: από ενότητες που επικεντρώνονται στη διδασκαλία του επιστημονικού περιεχομένου προς διαθεματικές ενότητες «καθημερινής επιστήμης» που είναι σχετικές με την ζωή των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Full Text: PDF