Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων σε μαθητές Γυμνασίου
Κυριακή Μακρυγιάννη, Γιάννης Αποστολάκης, Δήμητρα Χατζηδάκη, Στέφανος Φύσκιλης, Ελένη Φέγγου, Παναγιώτης Παπαλεξόπουλος

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Σε αυτήν την εργασία περιγράφουμε την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήσαμε για να μελετήσουμε τη δυνατότητα διδασκαλίας σύγχρονων εννοιών της Φυσικής, όπως είναι τα στοιχειώδη σωματίδια, ξεκινώντας από την έννοια του πυρήνα και φτάνοντας έως και στην πρόσφατη ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs. Η διερεύνηση έγινε πραγματοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένες διδασκαλίες και τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που τις πραγματοποίησαν και τις απαντήσεις των μαθητών σε σχετικά ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ορισμένοι μαθητές απέκτησαν ενδιαφέρον ακόμη και για εξειδικευμένες έννοιες, ενώ αρκετοί διεύρυναν τις αρχικές γνώσεις τους για τα στοιχειώδη σωματίδια.


Full Text: PDF