Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πασχαλία Δάρατζη, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Στην εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη μιας Νηπιαγωγού μετά από τη συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο οι εκπαιδευτικοί να καθιστούν ικανοί να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Διδακτικές–Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) για τη Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ). Στο άρθρο αυτό μελετούμε την επίδραση του προγράμματος στην αυτοεκτίμηση της Νηπιαγωγού καθώς και τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην εξέλιξή της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικού ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή της.

Full Text: PDF