Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Λεωνίδας Μάνου, Άννα Σπύρτου, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης, Πέτρος Καριώτογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία, περιγράφουμε μία Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ), που εφαρμόστηκε για την εκπαίδευση τεσσάρων Πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σε βασικές έννοιες και εφαρμογές της Νανοεπιστήμης–Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ). Το περιεχόμενο της ΔΜΑ περιλαμβάνει πέντε από τις εννέα Μεγάλες Ιδέες της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα είναι θετικά γιατί δείχνουν αλλαγές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους όρους «Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία», «νανοκλίμακα» καθώς και αλλαγές στη γνώση τους για τα όργανα παρατήρησης του νανόκοσμου. Επιπλέον, αναδεικνύεται, ότι οι εκπαιδευτικοί στις σχετικές περιγραφές τους δεν αναφέρουν τις αλλαγές των ιδιοτήτων στην κλίμακα της Ν-ΕΤ σε σχέση με τη μακροκλίμακα. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για βελτιωτικές αλλαγές στη ΔΜΑ.

Full Text: PDF