Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γιώργος Πέικος, Άννα Σπύρτου, Λεωνίδας Μάνου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 08-07-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή αρχικά περιγράφεται η εφαρμογή μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) για το περιεχόμενο της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο. Δείγμα αποτελούν 22 μαθητές της Στ’ τάξης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εξέλιξη των ιδεών και των γνώσεων των μαθητών για το νόημα που αποδίδουν στον όρο Νανοτεχνολογία, για τα όργανα παρατήρησης των αντικειμένων στην κλίμακα του νάνο καθώς και για το φαινόμενο του λωτού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ οι αρχικές ιδέες και γνώσεις των μαθητών για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ ήταν πρώιμες και περιορισμένες, μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, οι περισσότεροι από αυτούς βελτίωσαν τον νανογραμματισμό τους.


Full Text: PDF