Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εκπαίδευση και Επαγγελματική Μάθηση Νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες: διαδικασίες τροποποίησης/αλλαγής των εκπαιδευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών
Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Σοφία Αυγητίδου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η έρευνα αυτή μελετά τις διαδικασίες τροποποίησης και αλλαγών των πεποιθήσεων και πρακτικών των νηπιαγωγών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής.  Συγκεκριμένα μελετάμε τις πεποιθήσεις και πρακτικές των νηπιαγωγών ως προς τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, τη διαδικαστική γνώση και τη διερεύνηση. 5 νηπιαγωγοί συμμετείχαν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης της επαγγελματικής τους μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών για μικρά παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίχθηκαν ως ερευνητές και αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες στο πλαίσιο μία κοινότητας πρακτικής με ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της.


Full Text: PDF