Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών: Η εξέλιξη όψεων της ΠΓΠ που αφορούν την διερευνητική διδασκαλία-μάθηση
Μαρία Χαϊτίδου, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Η εργασία εστιάζει στην εξέλιξη των αντιλήψεων τεσσάρων πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικώνγια την διερευνητική διδασκαλία-μάθηση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η εξέλιξημελετάται υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ). Οι εκπαιδευτικοίπαρακολούθησαν πρόγραμμα που περιλαμβάνει: τη ρητή εισαγωγή της ΠΓΠ με έμφαση στηνδιερευνητική διδασκαλία-μάθηση καθώς, και την διδασκαλία περιεχομένου τηςΝανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ). Στο πρακτικό μέρος του προγράμματος σχεδίασανκαι δίδαξαν σε πραγματικές τάξεις Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) με περιεχόμενασχετικά με την Επιστήμη των Υλικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν μικρή βελτίωση στιςαρχικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της διερεύνησης.

Full Text: PDF