Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Συμβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στη διεύρυνση των απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στις σύγχρονες τάσεις των Φυσικών Επιστημών
Αικατερίνη Γκιγκοπούλου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η εργασία αυτή μελετά την εξέλιξη δύο δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών μετά τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Η ανάλυση των ημι-δομημένων συνεντεύξεων (pre & post) με αυτούς έδειξε ότι, αν και υπήρξε διεύρυνση τόσο των απόψεων όσο και τον πρακτικών τους σε όλους σχεδόν τους υπό μελέτη τομείς, η διεύρυνση αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη, με τις κυριότερες αλλαγές να παρατηρούνται στη διερεύνηση, στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, στη διαδικαστική γνώση, καθώς και στην οργάνωση και εφαρμογή επισκέψεων πεδίου.


Full Text: PDF