Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες: Πτυχές των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τη διετία 2014-2015 σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και αξιολογήσαμε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Στόχοι του προγράμματος ήταν α) η διεύρυνση απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες τάσεις της βιβλιογραφίας β) η μελέτη των παραγόντων που βοήθησαν ή δυσκόλεψαν την επιτυχία του προγράμματος και γ) η ανάπτυξη διδακτικών υλικών, ως δειγμάτων καλής διδακτικής πρακτικής και η ανάπτυξη πρότασης για την εφαρμογή παρόμοιου προγράμματος, σε ευρύτερη κλίμακα.

Οι τάσεις της Διδακτικής των ΦΕ (ΔΦΕ) που προσπαθήσαμε να διαμεσολαβήσουμε στους εκπαιδευτικούς ήταν: η διερεύνηση, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου, η μη τυπική εκπαίδευση, οι Διδακτικές -Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ), η διδασκαλία της διαδικαστικής γνώσης, η επιστημολογική γνώση και τα μοντέλα. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: α) Προσχολικής εκπαίδευσης (5 Νηπιαγωγοί) β) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (4 δάσκαλοι/ες) και γ) Μη τυπικής εκπαίδευσης (4 εκπαιδευτικοί = 2 Α' και 2Β'βάθμιας εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 1η) καταγράφηκαν οι απόψεις, πρακτικές και ανάγκες εκπαιδευτικών και αναπτύχθηκαν 3 ΔΜΑ ως δείγματα καλής διδακτικής πρακτικής. Επίσης Διδάχτηκαν στους εκπαιδευτικούς και συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της ΔΦΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω 2η) μελετήθηκαν οι 3 ΔΜΑ, τροποποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, εφαρμόστηκαν στις τάξεις τους και αξιολογήθηκαν 3η) οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν τις δικές τους ΔΜΑ, τις εφάρμοσαν στις τάξεις τους και τις αξιολόγησαν.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με κλείδα παρατήρησης, ερωτηματολόγια και οδηγούς συνέντευξης, με ημερολόγια εκπαιδευτικών και ερευνητών σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Όλα τα εργαλεία αναπτύχθηκαν και εγκυροποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο έλεγχο εγκυρότητας των εργαλείων, αλλά και της ανάλυσης των δεδομένων.

Στο συμπόσιο θα παρουσιαστούν οι παρακάτω τέσσερις εργασίες, που εστιάζουν στα αποτελέσματα των 3 κατευθύνσεων του προγράμματος. Στην πρώτη εργασία έχει τίτλο: «Εκπαίδευση Νηπιαγωγών και Επαγγελματική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: διαδικασίες τροποποίησης/αλλαγής των εκπαιδευτικών  πεποιθήσεων και πρακτικών» (κατεύθυνση Προσχολική Εκ/ση). Η δεύτερη εργασία έχει τίτλο: «Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών: Η εξέλιξη όψεων της ΠΓΠ που αφορούν τη διερευνητική διδασκαλία-μάθηση» (κατεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκ/ση). Η τρίτη εργασία έχει τίτλο «Συμβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στη διεύρυνση των απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στις σύγχρονες τάσεις των Φυσικών Επιστημών» (Μη τυπική Εκ/ση, Β/θμιοι), και τέλος, η τέταρτη εργασία έχει τίτλο «Ενίσχυση των διερευνητικών πρακτικών των εκπαιδευτικών μέσω προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης» (Μη τυπική Εκ/ση συνολικά).


Full Text: PDF