Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ "ΑΤΟΜΟΥ" ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Χριστίνα Αναστασιάδη, Ευαγγελία Μαυρικάκη

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Σε αυτήν την εργασία διερευνάται το κατά πόσο οι τελειόφοιτοι φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, κατανοούν τα διάφορα νοήματα της λέξης «Άτομο» καθώς και το κατάλληλο πλαίσιο χρήσης της λέξης ανάλογα με το νόημα. Αρχικός βιβλιογραφικός έλεγχος οδήγησε στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μεθοδολογία ενώ τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου. Ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων και αποτελεσμάτων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ενώ γενικά η λέξη στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιείται σωστά, εντούτοις εμφανίζεται ένα αυξημένο ποσοστό (58 %) παραδειγμάτων όπου το «Άτομο» χρησιμοποιείται λανθασμένα, κυρίως σε σχέση με έννοιες όπως Μόριο, Ένωση και Ύλη.

Full Text: PDF