Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Κώστας Ναούμ, Βασίλης Κόλλιας, Ηλίας Καρασαβίδης

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 10-07-2017

Abstract


Η εργασία αυτή εστιάζεται στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην σύγκριση ενός  διαλογικού και ενός επιχειρηματολογικού περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία της Νευτώνειας Μηχανικής σε μαθητές της Β γυμνασίου. Η μελέτη έγινε με βάση τις απόψεις των παιδιών για τον α΄ και για το γ' νόμο του Νεύτωνα,, καθώς και τις "προτιμήσεις" των παιδιών στις κυρίαρχες παρανοήσεις της "αρχής της κυριαρχίας" και την "ενεργότητας". Η εφαρμογή έδειξε ότι και τα δύο περιβάλλοντα πετυχαίνουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά την κατανόηση των Νευτώνειων εννοιών, με τους μαθητές όμως που μετείχαν στο επιχειρηματολογικό περιβάλλον να πετυχαίνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις.

 


Full Text: PDF