Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδάσκοντας τη Φύση της Επιστήμης για την Πολιτειότητα: Ο Ρόλος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών
Κωνσταντίνα Στεφανίδου

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 01-06-2017

Abstract


Παρόλο που η διδασκαλία και μάθηση της Φύσης της Επιστήμης είναι πλέον διεθνώς αποδεκτός στόχος, πλευρές του επιστημονικού εχγειρήματος που σχετίζονται με την πολιτειότητα, όπως η κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα και η συλλογική συνείδηση που οφείλει να έχει μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής του, η επιρροή της επιστήμης από το κοινωνικό και οικονομικό της πλαίσιο και από ενδεχόμενα συμφέροντα δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς. Στην εργασία αυτή συζητείται η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών, με τη βοήθεια ιστορικών επεισοδίων, στην εξοικείωση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις παραπάνω πτυχές του επιστημονικού εγχειρήματος.


Full Text: PDF