Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Παιδαγωγική Γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση της διδασκαλίας της τήξης και της πήξης στο Νηπιαγωγείο
Ελένη Τσέου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 17-05-2017

Abstract


Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η μελέτη των θεωρητικών προτάσεων σχετικά με την ΠΓΠ. Γι’ αυτό πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της έννοιας της ΠΓΠ σε βιβλιογραφικό και εμπειρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη ασυμφωνίας ως προς τη φύση και τα χαρακτηριστικά της ΠΓΠ καθώς και ως προς τον τρόπο διερεύνησής της. Συμπεραίνεται η ανάγκη διασαφήνισης της έννοιας ώστε να μπορεί να διερευνηθεί σε συμφωνία την εννοιολόγησή της. Προτείνεται ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στη διερεύνηση της ΠΓΠ των νηπιαγωγών σχετικά με τη διδασκαλία της τήξης/ πήξης. Η εφαρμογή έδειξε ότι το μοντέλο είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση της ΠΓΠ.


Full Text: PDF