Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Επαναπροσδιορίζοντας τα Προγράμματα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Κατερίνα Πλακίτση

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση καταθέτει ένα καινοτομικό πλαίσιο, με στόχο να συνδέσει την επιστήμη με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό (ΝΠΣ, ΙΕΠ, 2014, σ. 1). Επιδιώκει να προωθήσει μία αβίαστη και λογική διαδικασία μάθησης ως τρόπο ανατροφής του παιδιού από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Αποσκοπεί στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανόνων ηθικής και θα προωθεί την ειρήνη, καθώς και τη διεθνή κατανόηση.

Ως εκ τούτου, τo νέο Πρόγραμμα Σπουδών θέτει ως προτεραιότητες:

- το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων

- την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης

- τη δραστηριοποίηση του μαθητή στη δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή.

Η καινοτομία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες κλιμακώνεται σε πολλαπλά επίπεδα:

- στη δικτύωση των εννοιών

- στην ολοκλήρωση των δικτύων με την έννοια της ενέργειας ως υπερκείμενης και ενοποιητικής, στο πλαίσιο της αειφορίας

- στην προσπάθεια δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης

- στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήματος

- στην ενσωμάτωση της προστιθέμενης αξίας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

- στο άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και τον πολιτισμό

- στην καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών Επιστημών

- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και το μετασχηματισμό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη.

Ειδικότερα, η επιστήμη ενσωματώνεται σταδιακά στην πολιτισμική παράδοση και κουλτούρα των μαθητών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται οι αλληλεπιδράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών με το αντικείμενο – στόχο. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται τα κίνητρα για μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες μέσα από την έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση. Κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε κριτικούς διαλόγους, αλληλεπιδρούν με νοητικά και χειραπτικά εργαλεία (θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες και πειραματικό υλικό), συγκροτούν μαθησιακές κοινότητες στην τάξη και στον τόπο τους, συν-διαμορφώνουν κανόνες ενώ ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες.

Οι συντάκτες του Προγράμματος Σπουδών των Φυσικών Επιστημών επιδιώκουν την ανάπτυξη διερευνητικών περιβαλλόντων μάθησης-διδασκαλίας στα οποία θα συνδυάζονται δράσεις της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να έχουν νόημα για τους μαθητές και να απολήγουν σε όφελος της κοινότητάς τους.

Το στρογγυλό τραπέζι επιδιώκει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των φορέων εκπαίδευσης και έρευνας για τον επαναπροσδιορισμό των προγραμμάτων σπουδών και τις ανταλλαγές καλών πρακτικών στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.


Full Text: PDF