Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Παιχνίδια που πηγαινοέρχονται με λαστιχάκια, για τη διδασκαλία και μάθηση της ενέργειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Νεκτάριος Τσαγλιώτης

Building: Δ
Room: Δ2-Γ
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 25-07-2017

Abstract


Περίληψη

Σε μια προσέγγιση της ενέργειας «αλλαγή – μεταφορά (αποθηκευμένη δυναμική-κινητική) – υποβάθμιση» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι παιχνίδια με λαστιχάκια που πηγαινοέρχονται μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση αρχικών πτυχών της έννοιας. Μέσα από την ενασχόληση των παιδιών με τα παιχνίδια τους διαπιστώνουν ότι «η ενέργεια είναι που τα κάνει να πηγαίνουν», αλλά επίσης «η ενέργεια είναι που τα κάνει και να σταματούν». Ο αυξημένος βαθμός ιδιοποίησης και η δέσμευση πάνω στην κατασκευή των παιχνιδιών, φαίνεται να εντείνει το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης.

Abstract

Approaching energy through a framework of “change – transfer (stored potential-kinetic) – degradation” for primary education, it is claimed that rubber band toys that come and go may significantly help in the understanding of initial aspects of the concept. Children playing with their toys find out that “energy makes them go”, but also “energy makes the stop”. Through an increased degree of ownership and commitment on the construction toys, children’s interest appears to be triggered, within a fruitful teaching and learning environment.


Full Text: PDF