Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
2DrawChemQuiz: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός γνωστικού εργαλείου εξάσκησης στη σχεδίαση και χειρισμό συντακτικών τύπων
Νικόλας Χαριστός, Βασίλειος Κουταλάς, Μαρία Βλαχολιά, Αικατερίνη Σάλτα, Χρύσα Τζουγκράκη, Μιχάλης Σιγάλας

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 29-06-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός γνωστικού εργαλείου εξάσκησης στη σχεδίαση και το χειρισμό συντακτικών τύπων άκυκλων οργανικών ενώσεων, του 2DrawChemQuiz. Η τοπολογία, η συνδεσιμότητα και η γεωμετρική διαμόρφωση των συντακτικών τύπων μοντελοποιήθηκε με κατάλληλες δομές δεδομένων που επιτρέπουν τον αλγοριθμικό τους χειρισμό, εφαρμόζοντας έννοιες και μεθόδους της χημικής θεωρίας γράφων. Η μοντελοποίηση αυτή επιτρέπει την αποθήκευση, ανάκληση, τη γεωμετρική και τοπολογική σύγκριση μοριακών δομών και την ανάπτυξη μεθόδων διάδρασης. Το υλικό του κουΐζ αποτελείται από εκατό ερωτήσεις εξάσκησης σε οπτικές και αναλυτικές στρατηγικές κατά την επίλυση προβλημάτων που αφορούν δισδιάστατες δομές οργανικών μορίων. Το 2DrawChemQuiz εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μαθητές της Β' Λυκείου του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών.


Full Text: PDF