Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Πόσο έγκυρα είναι τα συμπεράσματα όταν η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων περιορίζεται απλά σε έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων με χρήση απλών στατιστικών συναρτήσεων;
Γεώργιος Ιωαννίδης

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 11-07-2017

Abstract


Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της εγκυρότητας των τελικών συμπερασμάτων σε διάφορες εργασίες διδακτικής θετικών επιστημών. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην απλή χρήση στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση των δεδομένων, με πρακτικές που είναι απλές ως προς την εφαρμογή, ενώ καταλήγουν σε συμπεράσματα συχνά απλοϊκά και μη υποστηρίξιμα από τις μετρήσεις. Ενώ η επαναλαμβανόμενη χρήση αποκλειστικά στατιστικών εργαλείων και μεθόδων είναι πραγματικά απλή αριθμητικά, παραγνωρίζει την ύπαρξη μη στατιστικών πειραματικών σφαλμάτων μέτρησης, ο μη συνυπολογισμός των οποίων είναι αιτία ικανή να οδηγήσει στην εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων. Ερμηνεύεται έτσι η μη επαναληψιμότητα των πειραμάτων και τα όποια αμοιβαία αντικρουόμενα συμπεράσματα.


Full Text: Untitled