Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδακτικές - Μαθησιακές Ακολουθίες: Θεωρητικές επισημάνσεις και εμπειρικές έρευνες
Πέτρος Καριώτογλου, Δημήτρης Ψύλλος

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Τα τελευταία 25 χρόνια αναπτύσσεται στην Ευρώπη μια τάση για το διδακτικό σχεδιασμό στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών με τον τίτλο Διδακτικές - Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ). Προέκυψαν ως προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/τριών και διαμόρφωσης του διδακτικού μετασχηματισμού του περιεχομένου, στο πλαίσιο σχεδιαστικής έρευνας και καινοτομικών βιώσιμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις Φυσικές Επιστήμες.  Οι ΔΜΑ είναι μικρά Αναλυτικά Προγράμματα 5-15 διδακτικών ωρών, προϊόντα έρευνας οι οποίες σταθεροποιούνται μέσα από διαδοχικούς κύκλους εφαρμογής και βελτίωσης (iteration). Συνήθως η αναπτυξιακή αυτή έρευνα καταλήγει στην παραγωγή διδακτικών προϊόντων: βιβλίο εκπαιδευτικού και βιβλίο δραστηριοτήτων, τα οποία λόγω των διαδοχικών βελτιώσεων αποτελούν δείγματα καλής διδακτικής πρακτικής. Το κίνημα των ΔΜΑ έχει αυτονόητη επιστημονική αξία, ως πλαίσιο διδακτικού σχεδιασμού. Παράλληλα όμως και εξίσου σημαντική είναι η επιστημολογική τους αξία αφού συμβάλουν στην ενδυνάμωση της επιστημονικής υπόστασης της ΔΦΕ.

Στο Συμπόσιο αυτό παρουσιάζονται εργασίες που η αναπτυξιακή και ερευνητική τους διαδικασία ξεκίνησαν στα πλαίσια ερευνητικού και αναπτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμματος  που αφορούσε τη διδασκαλία των ιδιοτήτων των υλικών. Η αναπτυξιακή και ερευνητική δραστηριότητα του προγράμματος οδήγησε σε διεθνή συλλογικό τόμο (Psillos and Kariotoglou 2016). Στο  Συμπόσιο   συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τη φύση και τα χαρακτηριστικά των ΔΜΑ που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος, όπως είναι αξιοποίηση των ιδεών των μαθητών, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου, οι συνέργειες ερευνητών και εκπαιδευτικών,  καθώς και ο προσεγγιστικός σχεδιασμός, οι αλλαγές στις ΔΜΑ που οδήγησαν στη βελτίωσή τους. Το τελευταίο φαίνεται να είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των εργασιών του συμποσίου, γιατί η σχετική βιβλιογραφία αφενός είναι περιορισμένη και αφετέρου είναι πολύ σημαντικός παράγων  για τη σταθεροποίηση και προσαρμογή μιας  ΔΜΑ στους μαθητές

Συγκεκριμένα η πρώτη εργασία έχει τίτλο "Ζητήματα  σχεδιασμού και ανάπτυξης των  Διδακτικών  Μαθησιακών Ακολουθιών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών", η δεύτερη "Επαναληπτικά (σπειροειδώς) εξελισσόμενη διδακτική μαθησιακή σειρά για την θερμική αγωγιμότητα των υλικών", η τρίτη "Η διαδικασία βελτίωσης μιας Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς για την εισαγωγή στοιχείων της διερευνητικής μεθόδου: η πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών, στα φαινόμενα πλεύσης και βύθισης" και η τελευταία "Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κυκλικής διαδικασίας μοντελοποίησης: Εμπειρικά δεδομένα από την προσαρμογή και επανασχεδιασμό μιας διδακτικής μαθησιακής σειράς για τις οπτικές ιδιότητες των υλικών"


Full Text: PDF