Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Μελέτη επαναληπτικά εξελισσόμενης Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για την θερμική αγωγιμότητα των υλικών
Δημήτρης Ψύλλος, Αναστάσιος Μολοχίδης

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ), η οποία αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε και επανασχεδιάστηκε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τις θερμικές ιδιότητες των υλικών, με αιχμή την θερμική αγωγιμότητα των υλικών. Η ΔΜΑ χαρακτηρίζεται από τη διερευνητική μάθηση και η σχεδίασή της βασίστηκε στο μοντέλο της «εκπαιδευτικής επανοικοδόμησης». Η ΔΜΑ αναπτύχθηκε σταδιακά μέσα από συνεχείς εφαρμογές, λήψη δεδομένων, βελτιώσεις και επανεφαρμογές ακολουθώντας συγκεκριμένες σχεδιαστικές αρχές.


Full Text: PDF