Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η διαδικασία βελτίωσης µιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για την εισαγωγή στοιχείων της διερευνητικής µεθόδου: η πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών, στα φαινόµενα πλεύσης και βύθισης
Τάσος Ζουπίδης, Άννα Σπύρτου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου

Building: Δ
Room: Δ3-7Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στο πλαίσιο του προγράµµατος Materials Science σχεδιάσαµε, αναπτύξαµε, εφαρµόσαµε και βελτιώσαµε µια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) που εισάγει την πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών, µε εφαρµογή σε φαινόµενα πλεύσης/βύθισης (Π/Β). Κύριο χαρακτηριστικό της ΔΜΑ είναι η διερευνητική µάθηση. Βασικοί στόχοι της ΔΜΑ είναι: (α) η βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των µαθητών Ε’ δηµοτικού σχετικά µε την πυκνότητα και το φαινόµενο Π/Β, και (β) η κατανόηση στοιχείων της στρατηγικής ελέγχου µεταβλητών και του ρόλου και της φύσης των µοντέλων. Σε αυτήν την ανακοίνωση, περιγράφουµε και αξιολογούµε τις βελτιωτικές αλλαγές από την 1η στην 2η φάση ανάπτυξης της ΔΜΑ.

Full Text: PDF