Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Πραγματικό, εικονικό πείραμα ή συνδυασμός τους; Μια μελέτη περίπτωσης στη διδασκαλία του ηλεκτρικού κυκλώματος στην Ε΄ Δημοτικού
Δήμητρα Παντάζου, Μιχαήλ Καλογιαννάκης

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση χρήσης του βιωματικού πειράματος, του προσομοιωμένου με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Phet Colorado και του συνδυασμού τους στην εννοιολογική κατανόηση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος από μαθητές της Ε΄ δημοτικού και την επέκταση της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινή ζωή. Το δείγμα απετέλεσαν 106 μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Με φύλλα αξιολόγησης συλλέχτηκαν δεδομένα τα οποία ταξινομήθηκαν με βάση την ιεραρχική κλίμακα SOLO και υλοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία. Όπως διαπιστώθηκε, η χρήση του συνδυαστικού πειραματικού μέσου οδηγεί σε βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και σε καλύτερη ικανότητα επέκτασης της κεκτημένης γνώσης στην καθημερινότητα.


Full Text: PDF