Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Κατασκευή «Φασαριόμετρου»
Νικόλαος Φανουράκης, Ελευθερία Φανουράκη

Building: Δ
Room: Αιθ. 1
Date: 2017-04-08 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η διαχείριση της τάξης αποτελεί βασικό ζήτημα της σχολικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει από την αρχή της σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές του να συντάξουν τους κανόνες όσον αφορά τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη αλλά και τις συνέπειες παράβασης αυτών. Στη σύγχρονη διδασκαλία, η οποία ενσωματώνει τη διαφοροποίηση, τη διερεύνηση και την αυτενέργεια από τους μαθητές, δημιουργείται πολλές φορές, αυξημένος θόρυβος στην τάξη. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών και η διάδοση τους στο χώρο της εκπαίδευσης. H κατασκευή «φασαριόμετρου» από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και η χρήση του στη συνέχεια μέσα στην τάξη, προάγει την συνεργασία των μαθητών, δημιουργεί κλίμα συλλογικότητας στην τάξη και καταλήγει σε μα αμοιβαία συμφωνία όλων των μελών, για την ένταση του ήχου που είναι ανεκτός στη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, ανάλογα με τη δραστηριότητα που καλούνται να περατώσουν οι μαθητές (ατομική, ομαδική ή συλλογική εργασία), ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διασύνδεση της τεχνολογίας και της επιστήμης με την καθημερινότητα των μαθητών. Στη διάρκεια της κατασκευής, ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, σε θέματα εκπομπής και λήψης ήχου από τεχνητά ή βιολογικά συστήματα, θέματα ηλεκτρισμού, συνδεσμολογίας, προγραμματισμού μικροελεγκτών Arduino κ.α. Το Arduino είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοικτού κώδικα και σχεδιασμού, που βασίζεται σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση υλικό και λογισμικό. Προορίζεται για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δημιουργήσει αλληλεπιδραστικά αντικείμενα ή περιβάλλοντα. Στο προτεινόμενο εργαστήριο, αρχικά γίνεται παρουσίαση των υφιστάμενων εφαρμογών μέτρησης ήχου στο διαδίκτυο μέσω μικροφώνων και της εμπορικής αξιοποίησης τους. Στη συνέχεια, δίνονται οδηγίες μέσω ενός φύλλου εργασίας για τη δημιουργία του κυκλώματος και φορτώνεται, ο κώδικας προγραμματισμού του μικροελεγκτή. Για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου προτείνεται η εργασία σε ομάδες, οι οποίες θα λειτουργήσουν συνεργατικά προκειμένου να υλοποιήσουν το κύκλωμα και να φορτώσουν τον κώδικα προγραμματισμού από υπολογιστή. Ακολουθεί επιτόπου εφαρμογή για την αξιολόγηση της λειτουργίας της κατασκευής και τον ορισμό των ανεκτών επιπέδων έντασης στη διάρκεια των διαλέξεων, στη διάρκεια εργασίας σε ομάδες και στο διάλειμμα.

Full Text: PDF