Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Ανδρεανή Μπάιτελμαν

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επιστημολογικών πεποιθήσεων και ηθικής ευαισθησίας υποψήφιων δασκάλων στο πλαίσιο διαχείρισης κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων (SSIs). Για τον σκοπό της έρευνας, κλήθηκαν 250 φοιτητές Τμήματος Επιστημών της Αγωγής να οικοδομήσουν διάφορα είδη επιχειρημάτων -κοινωνικά, ηθικά, οικονομικά, επιστημονικά, οικολογικά- αντεπιχειρημάτων και αντικρούσεων αντεπιχειρημάτων, στο πλαίσιο λήψης απόφασης για τρία διαφορετικά SSIs. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις των υποψήφιων δασκάλων όσον αφορά στη δομή της γνώσης προβλέπουν θετικά, σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο, την ηθική ευαισθησία τους για SSIs.


Full Text: PDF