Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
H Επίδραση ενός Υποστηρικτικού Εργαλείου Δημιουργίας Γραφικών Παραστάσεων στις Γνώσεις Περιεχομένου και Δεξιότητες Διερώτησης Μαθητών Λυκείου όταν Εργάζονται σε ένα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενο Μαθησιακό Περιβάλλον Διερώτησης στις Φυσικές Επιστήμες
Νικολέττα Ξενοφώντος, Ζαχαρίας Ζαχαρία, Τάσος Χοβαρδάς

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός υποστηρικτικού εργαλείου δημιουργίας γραφικών παραστάσεων στις γνώσεις περιεχομένου και δεξιότητες διερώτησης που αποκτούν μαθητές Λυκείου, καθώς εργάζονται σε ένα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενο Μαθησιακό Περιβάλλον Διερώτησης. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου εργαλείου, οι οποίες διέφεραν ως προς τον αριθμό δομικών στοιχείων που παρέχονταν στους μαθητές για να ολοκληρώσουν τις γραφικές τους παραστάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, όταν ο βαθμός δομής ήταν μεγαλύτερος, βελτιώθηκαν οι δεξιότητες διερώτησης που απέκτησαν οι μαθητές, ενώ όταν ο βαθμός δομής ήταν μικρότερος παρατηρήθηκε βελτίωση των γνώσεων περιεχομένου.


Full Text: PDF