Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ακριβή Χρηστίδου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Building: Δ
Room: Δ2-Α
Date: 2017-04-07 06:15 PM – 20:15
Last modified: 09-07-2017

Abstract


Τα Διδακτικά Εγχειρίδια επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των επιστημών. Η προσπάθεια μελέτης της απεικόνισης της έννοιας του γονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στα σχολικά εγχειρίδια βιολογίας έχει οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση σε 5 ιστορικά μοντέλα γονιδιακής λειτουργίας (Μεντελικό, Κλασικό, Βιοχημικό, Νεοκλασικό, Σύγχρονο). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απεικόνιση των γονιδιακών μοντέλων στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ’ Γυμνασίου του ελληνικού σχολείου. Με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη βρέθηκε, στην ενότητα που αναλύθηκε ενδεικτικά, ότι τα μοντέλα για τη γονιδιακή λειτουργία είναι κυρίως υβριδικά, χωρίς ιδιαίτερα παλαιωμένα ή σύγχρονα στοιχεία.


Full Text: PDF