Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελένη Ελματζίδου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-09 12:00 PM – 14:00
Last modified: 05-07-2017

Abstract


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) για την Εξελικτική Θεωρία (ΕΘ). Περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή και η αξιολόγησή της σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της ΔΜΑ (πειραματική ομάδα (ΠΟ) και ομάδα ελέγχου (ΟΕ)) περιλάμβανε την διερεύνηση της αποδοχής και της κατανόησης της ΕΘ, όπως και της κατανόησης της Φύσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΦΕ) πριν και μετά τη διδασκαλία. Μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση τόσο στην αποδοχή της ΕΘ, όσο και στην κατανόηση της ΠΟ, σε σχέση με την ΟΕ.


Full Text: PDF