Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στέφανος Οικονόμου

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 13-03-2017

Abstract


Η έννοια του Επιστημονικού Εγγραμματισμού (E.E.) είναι μια διεθνώς αναγνωρίσιμη έννοια και αποτελεί σύγχρονο εκπαιδευτικό στόχο. Παρά την ευρεία υιοθέτηση της έννοιας από τους ερευνητές πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει σαφής και άρτια περιγραφή της που να είναι ευρέως αποδεκτή, καθώς ο σκοπός και η φύση της  διαφέρουν από ερευνητή σε ερευνητή και μεταβάλλονται με το χρόνο. Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών, της τελευταίας 20ετίας, που αναφέρονται στη φύση της έννοιας του Ε.Ε. και επιχειρείται ο προσδιορισμός των επιμέρους πτυχών που την συνθέτουν. Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι η φύση του Ε.Ε. συντίθεται από πέντε διαστάσεις

Full Text: PDF