Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να συμμετέχουν στον αστικό σχεδιασμό: Μια πιλοτική εφαρμογή επανασχεδιασμού της πλατείας
Γεωργία Αγγέλου, Αποστολία Γαλάνη, Ευαγγελία Μαυρικάκη

Building: Δ
Room: Δ1-Α
Date: 2017-04-07 02:30 PM – 16:30
Last modified: 04-07-2017

Abstract


Περίληψη

Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό των ανοιχτών χώρων σε μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία, αποτελεί ζητούμενο και αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Από τους πολίτες δεν εξαιρούνται τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σχεδιασμού των χώρων που τα αφορούν. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανάπτυξη των χωρικών τους ικανοτήτων και συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες από μικρή ηλικία. Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται, διερευνώνται και σχολιάζονται οι διάλογοι μαθητών της Α’ Δημοτικού κατά τον επανασχεδιασμό του χώρου της πλατείας της γειτονιάς τους, με απώτερο στόχο να διερευνηθεί και να καλλιεργηθεί η ικανότητα συμμετοχής των παιδιών στον αστικό σχεδιασμό.

Abstract

Citizen participation in the design of open spaces is a requirement and an upward trend of a contemporary, democratic society. According to the United Nation Convention on the Rights of the Child, children are also citizens, who have the right to participate in planning processes of community spaces that affect them. Such participation requires development of their spatial skills and their involvement in relevant practices from an early age. The present study records, examines and discusses first-grade students’ ability to participate in urban planning through their dialogues, while they redesign the square of their neighborhood.

Full Text: PDF